ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

ผ่าตัดมะเร็ง, มะเร็งเต้านม, ผ่าตัดแบบสงวนเต้า, ผ่าตัดมะเร็งเต้านม, รักษาโรคมะเร็ง, มะเร็ง, โรคมะเร็ง, รักษา, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, CHG Cancer Center, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ชีวารักษ์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, จุฬารัตน์ 3, จุฬารัตน์, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, รพ, โรงพยาบาล, การแพทย์, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ความเป็นเลิศ

การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม โดยใช้ Multidisciplinary Team (MDT Cancer)

เพื่อการรักษามะเร็งอย่างตรงจุด

ผู้ป่วยเมื่อทราบว่าเป็นโรคมะเร็งมักจะเกิดความกังวลในหลายด้าน อาจมีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน เช่น กังวล เครียด ไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเพราะโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมการทำให้ความรู้สึกกังวลหรือภาวะเครียดหายไปอาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก อาจเพราะเรื่องราวที่ผู้ป่วยเคยรับรู้เกี่ยวกับของผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากกระบวนการรักษาโรคมะเร็งเต้านม แต่รู้หรือไม่สิ่งเหล่านั้นนั้นกำลังกำลังเปลี่ยนไป ด้วยวิธีการรักษามะเร็งแบบใหม่ ที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเฉพาะบุคคลและเหมาะสม โดยทีมแพทย์และสหวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ที่เรียกว่า Multidisciplinary Team (MDT Cancer)

ในอดีตการรักษาโรคมะเร็ง 1 คน จะมีแพทย์เจ้าของไข้เพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่ในการตรวจ วินิจฉัย และวางแผนการรักษา แต่ปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมาก จึงมีการรักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยระบบ Multidisciplinary Team (MDT Cancer) การดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชาชีพเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานที่โดดเด่น จะเป็นผู้วางแผนรักษาโรคมะเร็งเต้านม ที่กำหนดให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการรักษาและมีโจทย์เป็นความต้องการของผู้ป่วย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพที่ผู้ป่วยควรได้รับจากการรักษา

ผ่าตัดมะเร็ง, มะเร็งเต้านม, ผ่าตัดแบบสงวนเต้า, ผ่าตัดมะเร็งเต้านม, รักษาโรคมะเร็ง, มะเร็ง, โรคมะเร็ง, รักษา, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, CHG Cancer Center, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ชีวารักษ์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, จุฬารัตน์ 3, จุฬารัตน์, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, รพ, โรงพยาบาล, การแพทย์, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ความเป็นเลิศ

ทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาและทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งจะวางแผนผสมผสานการรักษาหลายวิธีเข้าด้วยกัน โดยจะมีการประชุมเพื่อวางแผนการรักษาโรคมะเร็งเต้านมที่กำหนดให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการรักษาและมีโจทก์เป็นความต้องการของผู้ป่วย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพที่ผู้ป่วยควรได้รับจากการรักษา ลดผลข้างเคียงจากการรักษา หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็น ลดความสูญเสีย ทั้งในด้านความรู้สึกและทางกายภาพ ซึ่งทุกขั้นตอนของการรักษา จะมีการเข้าร่วมวินิจฉัยและกำหนดวิธีรักษามะเร็งเต้านมที่เหมาะสมภายใต้ระยะเวลาที่ถูกต้อง เพราะแม้ผู้ป่วยจะมาด้วยมะเร็งประเภทเดียวกัน หรือในมะเร็งระยะเดียวกัน แต่ใช่ว่าจะใช้การรักษาด้วยวิธีเดียวกันได้เสมอไป ซึ่งทีมแพทย์

สหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งมีดังนี้

  • อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง
  • ศัลยแพทย์ด้านโรคมะเร็ง
  • พยาธิแพทย์
  • รังสีแพทย์
  • ผู้เชี่ยวชาญการตรวจในห้องปฏิบัติการ
  • และเภสัชกรเฉพาะทางโรคมะเร็ง

 

     Multidisciplinary Team (MDT Cancer)   จะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระดมความรู้เฉพาะทาง และร่วมประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อวางแนวทางการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม ให้เกิดความแม่นยำ และรวดเร็วในการรักษา โดยจะถกข้อมูลในด้านผลดี ผลเสีย การคาดหวังของการรักษา และการคาดการณ์ถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา รวมถึงการวางแผนดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา และการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย พร้อมทั้งวางขั้นตอนการรักษาที่สอดคล้องเป็นระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยทั้งขณะรักษา และหลังการรักษาเสร็จสิ้น โดยหลังการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ป่วยและครอบครัวรับทราบแผนการรักษาที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยแบบองค์รวม

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X