ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

ทีมแพทย์ CHG Cancer Center

แพทย์ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์
และแพทย์สหสาขา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพมาทำงานร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์และวางแผนแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคซึ่งมีความซับซ้อน โดยในทีมแพทย์จะประกอบไปด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งในสาขาต่างๆ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก, ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก

นพ.วิรุณ โทณะวณิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก

จบการศึกษาแพทย์

Current Position

นพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์

อายุรแพทย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

ตำแหน่ง

ประสบการณ์

จบการศึกษาแพทย์

Responsibilities

นพ.วิทวัส จันทร์ดำเนินพงศ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคเลือด

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคเลือด

ความเชี่ยวชาญ

ตำแหน่ง

ประสบการณ์

จบการศึกษาแพทย์

สมาชิกสมาคมแพทย์

พญ.วรวรรณ บุญรักษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

ความเชี่ยวชาญ

แพทย์ประจำบ้าน

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง

จบการศึกษาแพทย์

วุฒิบัตร

แพทย์หญิงกนกนันท์ หล่อกิตติวณิชย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ความเชี่ยวชาญ

แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์เฉพาะทาง

จบการศึกษาแพทย์

วุฒิบัตร

นพ.ชนภัทร วังกังวาน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีร่วมรักษา

ความเชี่ยวชาญ

ตำแหน่ง

จบการศึกษาแพทย์

วุฒิบัตร

นพ.วศิน เอียบสกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

ตำแหน่ง

วุฒิบัตร

นพ.อัฒฐพล วิระเทพสุภรณ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ( Nuclear Medicine Physician ) ศูนย์รังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ความเชี่ยวชาญ

แพทย์ประจำบ้าน

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป

พญ.ภัทรา ศุกรภาศ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป

ความเชี่ยวชาญ

จบการศึกษาแพทย์

ประสบการณ์

วุฒิบัตร

รอบรู้โรคมะเร็ง

ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center

มะเร็งพบเร็ว รักษาหายขาดได้

นัดหมายพบทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
thTH
X