ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

คําแนะนําผู้ป่วยที่ฉายรังสี บริเวณช่องอก ปอด หลอดอาหาร

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างและหลังฉายรังสี การดูแลผิวหนังระหว่างฉายรังสี การดูแลตนเองเมื่อใส่สายยางหรือท่อให้อาหาร อาหารและวิธีการให้อาหารผ่านสายยาง
Read More
thTH
X